Duurzame energie

De duurzame energie ambities blijken moeilijk te realiseren. De focus van diverse overheden ligt momenteel op duurzame elektriciteit (zon en wind) en restwarmte. Hiermee zal aardgas een afnemende rol krijgen. Zie warmtevisie EZ (2 april 2015)

Fossiele restwarmte is niet 100% duurzaam. Een alternatief is geothermie. ADVIBE is specialist in het onderzoek van de kansen voor (diepe) geothermie. Bijstelling van traditionele energie paradigma’s leidt tot een systeem innovatie en volwaardige duurzame energiebron in de energiemix.

Smart thermal grids zijn een voorwaarde voor een optimale benutting van de duurzame geothermische bronnen. Vraagprofielen afstemmen op aanbod in temperatuur (cascadering) en vermogen.